Начало | Конкурси | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 556 по точка 1 / 13.10.2016г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.


Търгът ще се проведе на 31.10.2016 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Начална тръжна цена е както следва: За Обособена позиция 1– Продажба на скрап от стълбове: 7040,00 лв. (седем хиляди и четиридесет лева); За Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от цветни метали:  6 063,03 лв. (шест хиляди шестдесет и три лева и  три стотинки); За Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 54 423,28 лв. (петдесет и четири хиляди четиристотин двадесет и три лева и двадесет и осем стотинки);  За Обособена позиция 4- Продажба на скрап от релси: 64 000,00 лв. (шестдесет и четири хиляди лева); За Обособена позиция 5–Продажба на скрап от бракувани трамвайни мотриси за нарязване: 6 713,24,80 лв. (шест хиляди седемстотин и тринадесет лева и двадесет и четири стотинки); За Обособена позиция 6– Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване: 26 484,00 лв. (двадесет и шест хиляди седемстотин и осемдесет и четири лева); За Обособена позиция 7– Продажба на скрап от негодни NiCd акумулаторни батерии: 2 971,50 лв. (две хиляди деветстотин седемдесет и един лева и петдесет стотинки); За Обособена позиция 8– Продажба на скрап от негодни Pb (оловни) акумулаторни батерии:  2 721,60 лв. (две хиляди седемстотин двадесет и един лева и шестдесет стотинки); За Обособена позиция 9 –Продажба на скрап от неразглобени колектори:550 лв. (петстотин и петдесет лева).
 
Размерът на депозита за участие в търга е както следва Обособена позиция 1– Продажба на скрап от стълбове – 500,00 лв. (петстотин лева);  Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от цветни метали: 1 000,00 (хиляда лева); Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 800.00 лева (осемстотин лева); Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от релси: 1200,00 лв. (хиляда и двеста лева); Обособена позиция 5–Продажба на скрап от бракувани трамвайни мотриси за нарязване: 600,00 лв. (шестстотин лева); Обособена позиция 6– Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване: 1200,00 (хиляда и двеста лева); Обособена позиция 7– Продажба на скрап от негодни NiCd акумулаторни батерии : 200,00 лв. (двеста лева); Обособена позиция 8–Продажба на скрап от негодни Pb (оловни) акумулаторни батерии: 200,00 лв. (двеста лева); Обособена позиция 9 –Продажба на скрап от неразглобени колектори: 200.00 лв. (деста лева); Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 28.10.2016г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 28.10.2016г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 


Полезни връзки