Home | Competitions | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

E-mail Print
There are no translations available.

ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 348 по точка 2/ 02.06.2016г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 22.06.2016 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Начална тръжна цена е както следва: За Обособена позиция 1–Продажба на скрап от черни метали: 11 031,20 лв.  (единадесет хиляди тридесет и един лева и двадесет стотинки); За Обособена позиция 2– Продажба на скрап от стълбове: 11 520,00 лв. (единадесет хиляди и петстотин и двадесет лева); За Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали: 18 253,70 лв. (осемнадесет хиляди двеста петдесет и три лева и седемдесет стотинки); За Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 29 236,50 лв. (двадесет и девет хиляди двеста тридесет и шест лева и петдесет стотинки);  За Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от релси: 42 240,00 лв. (четиридесет и две хиляди и деста и четиридесет лева); За Обособена позиция 6–Продажба на скрап от бракувани трамвайни мотриси за нарязване: 8 454,80 лв. (осем хиляди четиристотин петдесет и четири лева и осемдесет стотинки); За Обособена позиция 7– Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване: 29 480,00 лв. (двадесет и девет хиляди четиристотин и осемдесет лева); За Обособена позиция 8–Продажба на скрап от негодни акумулаторни батерии: 6 092,50 лв. (шест хиляди деветстотин деветдесет и два лева и петдесет стотинки); За Обособена позиция 9 –Продажба на скрап от неразглобени колектори: 1 215,50 лв. (хиляда двеста и петнадесет лева и петдесет стотинки); За Обособена позиция 10– Продажба на скрап от бракувани електрически двигатели: 242 075,84 лв.  (двеста четиридесет и две хиляди седемдесет и пет лева и осемдесет и четири стотинки).
 
Размерът на депозита за участие в търга е както следва Обособена позиция 1–Продажба на скрап от черни метали: 800,00 лв. (осемстотин лева); Обособена позиция 2– Продажба на скрап от стълбове – 500,00 лв. (петстотин лева);  Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали: 1 000,00 (хиляда лева); Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 800.00 лева (осемстотин лева); Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от релси: 1200,00 лв. (хиляда и двеста лева); Обособена позиция 6–Продажба на скрап от бракувани трамвайни мотриси за нарязване: 600,00 лв. (шестстотин лева); Обособена позиция 7–Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване: 1200,00 (хиляда и двеста лева); Обособена позиция 8–Продажба на скрап от негодни акумулаторни батерии: 200,00 лв. (двеста лева); Обособена позиция 9 –Продажба на скрап от неразглобени колектори: 200.00 лв. (деста лева); Обособена позиция 10–Продажба на скрап от бракувани електрически двигатели: 4000,00 лв. (четири хиляди лева). Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 21.06.2016г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 21.06.2016г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 


Useful links