Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
                                      “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
                                                             ОБЯВЯВА

                         Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                                                              на :


Конкурс № 5 : Сграда едноетажна,   с обща площ от 72 кв.м.,   находяща се  на територията  на поделение “Трамкар ”- бул.”Цар Борис ІІІ ” №126А.   
Първоначална месечна наемна цена : 215 (двеста и  петнадесет)  лв. без  вкл.ДДС;

Конкурс № 6 :  Част от сграда едноетажна,   с обща площ от 25 кв.м. ,   находяща  се  на ул.”Пушкин”№1 – кв.Павлово.    
Първоначална месечна наемна цена : 300 (триста) лв. без   вкл.ДДС
 
Конкурс № 7: Павилион с обща площ от 18 кв.м., находящ  се  на  начална трамвайна спирка - кв.”Орландовци”.   
Първоначална месечна наемна цена : 200 (двеста )  лв. без  вкл.ДДС ;

Конкурс № 8 : Стол за хранене , с обща площ 321.5 кв.м.,находящ се в административната сграда на “Столичен електротранспорт” – бул.”Кн.Мария Луиза” № 193.   
Първоначална месечна наемна цена : 220 (двеста и двадесет )  лв. без  вкл.ДДС

               Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация , която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”   към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването  ù  за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС  , издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството.До участие в конкурса се допускат лица , които са търговци по смисъла на Търговския закон , представили документите , изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 17.03.2016 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
            Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес : гр.София , бул.”Кн.Мария Луиза”№193 , поставени в непрозрачен ,запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса , ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до  17.03.2016 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263,0878 672 025  

                                                                                www.elektrotransportsf.com                    
                                                                            e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com
 


Полезни връзки