Home | Competitions | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

E-mail Print
There are no translations available.

ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 328 по точка 2/ 29.10.2015г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 19.11.2015 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Начална тръжна цена е както следва: Обособена позиция 1- Продажба на скрап от черни метали: 36 590,28 лв. (тридесет и шест хиляди петстотин и деветдесет лева и двадесет и осем стотинки); Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от цветни метали: 4 216.93 лв. (четири хиляди двеста и шестнадесет лева и деветдесет  и три стотинки); Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 43 518,27 лв. (четиридесет и три хиляди петстотин и осемнадесет лева и двадесет и седем стотинки); Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от употребявани железни варели непочистени замърсени с масло: 108,80  лв. (сто и осем лева и осемдесет стотинки); Обособена позиция 7 - Продажба на скрап от неразглобени колектори: 2 580,75 лв. (две хиляди петстотин и осемдесет лева и седемдесет и пет стотинки).


Размерът на депозита за участие в търга е както следва: Обособена позиция 1–Продажба на скрап от черни метали: 500,00 лв. (петстотин лева); Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от цветни метали: 1 000,00 (хиляда лева); Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 2 000,00 (две хиляди лева); Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от употребявани железни варели непочистени замърсени с масло: 100.00 лева (сто лева). Обособена позиция 5 –Продажба на скрап от неразглобени колектори: 300.00 лв. (триста лева). Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 17.11.2015г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 17.11.2015г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 


Useful links