Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
                                 “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
                                                             ОБЯВЯВА
                         Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                                                              на :


Конкурс №1 :Помещение , лека конструкция   с обща площ 23 кв.м. , находящо се на посл.спирка ТБ.№ 6,7 – ж.к.”Люлин 6”
•    Първоначална месечна наемна цена : 150 (сто и петдесет)  лв. без  вкл.ДДС ;

Конкурс №2 :Част от сграда едноетажна с  обща площ от 48 кв.м.,  находяща  се  на ул.”Пушкин” №1 – кв.”Павлово”
•     Първоначална месечна наемна цена : 350 (триста и петдесет)  лв. без  вкл.ДДС ;

Конкурс №3
:Стол за хранене , с обща площ 321.5 кв.м.,находящ се в административната сграда на “Столичен електротранспорт” – бул.”Кн.Мария Луиза” № 193
•    Първоначална месечна наемна цена : 228 (двеста   двадесет и осем)  лв.  

               Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация , която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”   към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването  ù  за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС  , издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството.До участие в конкурса се допускат лица , които са търговци по смисъла на Търговския закон , представили документите , изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 24.02.2015 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
            Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес : гр.София , бул.”Кн.Мария Луиза”№193 , поставени в непрозрачен ,запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса , ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до  24.02.2015 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263,0878 672 025  

                                                                                www.elektrotransportsf.com                    
                                                                            e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com
 


Полезни връзки