Начало | Конкурси | “Изкупуване на излезли от употреба автомобилни гуми”

“Изкупуване на излезли от употреба автомобилни гуми”

Е-мейл Печат

"Столичен електротранспорт"ЕАД

ПОКАНА

 Уважаеми дами и господа,
 Моля до 07.11.2014г. /петък/ да ни представите оферта за “Изкупуване на излезли от употреба автомобилни гуми”
 Видовете автомобилни гуми са както следва:
           
Размер на гумите

1.Гума 11.00 х 20

2.Гума 11 R22,5

3.Гума 275/70 R22,

4.Гума 315/80 R22,5

5.Гума 295/80 R22,5

6.Гума 10.00 х 20

7.Гума 9.00 х 20

8.Гума 8.25 х 20

9.Гума 14.00 х 24

10.Гума 8.5R x 17.5

11.Гума 16/70-20

12.Гума 16.9 - 28

13.Гума 14.00 x 24

14.Гума 7.5 x 20

15.Гума 8.15/ 65 x 15

16.Гума 6.50 x 10

17.Гуми за леки автомобили 13, 14, 15, 16 и 17 цола.

     Транспортът до обектите на “Столичен електротранспорт е за сметка на Изпълнителя. Обектите на възложителя са следните: Тролейбусно депо “Искър”, намиращо се на адрес: гр. София 1528, кв. “Гара Искър ул. “Амстердам” №7; Тролейбусно депо “Надежда”, намиращо се на адрес: гр. София 1220, бул. “Подп. Калитин” №28; Ремонтно тролейбусно депо “Левски”, намиращо се на адрес: гр. София 1517, ул. “Бесарабия” №26; “Траненерго и РП” намиращо се на адрес: гр. София1202, ”Козлодуй”№16
              Офертата да съдържа следното:
1. Финансови условия за изкупуване на автомобилните гуми съгласно горната таблица, без вкл. ДДС;
2.Начин на плащане ( съгласно предложена от Вас схема);
3.Условия за изкупуване (график, заявка, време за реагиране);
            Срок на валидност на офертата;
    Към ценовата оферта е необходимо да представите следните документи:
1.ЕИК;
2.Удостоверение за регистрация по ЗДДС;
3.Удостоверение по регистрация по БУЛСТАТ.
4.Валидно разрешително за изкупувана на излезли от употреба автомобилни гуми
Представените копия на документите следва да бъдат заверени с надпис “Вярно с оргинала”, подпис на лицето, представляващо дружеството и печат на дружеството. Офертата следва да бъде представена в непрозрачен, запечатен плик, с ненарушена цялост на адрес гр.София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №193.
          Върху плика кандидатът следва да посочи наименование на дружеството, адрес за кореспонденция, телефон и факс, както и наименованието на предмета на офертата. Оценка и класиране на кандидатите ще се извърши  на база най – изгодни финансови условия.    

                                                                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
                                                                                                                        /инж. Евгений Ганчев/

 


Полезни връзки