Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
 “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
            ОБЯВЯВА
    Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
         на :


1 .Конкурс № 18 : Част от терен незастроен 100 кв.м. , находящ се до тролейбусно депо “Искър” ( срещу Борса за плодове и зеленчуци)  
Първоначална месечна наемна цена : 100 (сто)  лв. без  вкл.ДДС ;

2. Конкурс № 19 : Павилион лека конструкция с обща площ от 60 кв.м.,  находящ   се  в двора на тролейбусно  депо “Надежда”-ул.”Подп.Калитин” №28
Първоначална месечна наемна цена : 200 ( двеста )  лв. без  вкл.ДДС ;

3. Конкурс № 20 : Отдаване под наем на площи за монтиране на автомати за топли напитки  на територията на следните поделения , както следва:
Първоначална месечна наемна цена  без  вкл.ДДС за всяка площ от 1 кв. м. по местонахождение на автомата за топли напитки ,както следва:
   -  Адм.сграда трамв.депо “Красна поляна”                    -      90 лв.;
                     - Адм.сграда управление                           -     172 лв. ,

      Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация , която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”   към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването  ù  за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС  , издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството.До участие в конкурса се допускат лица , които са търговци по смисъла на Търговския закон , представили документите , изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 23.10.2014 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
        Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес : гр.София , бул.”Кн.Мария Луиза”№193 , поставени в непрозрачен ,запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса , ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до  23.10.2014 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263,0878 672 025  

                                                                                www.elektrotransportsf.com                    
                                                                            e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com


 
 


Полезни връзки