Home | Competitions | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

E-mail Print
There are no translations available.

ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 287 по точка 2/ 25.08.2014г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 18.09.2014 г. от 10:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Начална тръжна цена е както следва: Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от стълбове: 12 600,00 лв. (дванадесетхиляди и шестотин лева); Обособена позиция 2– Продажба на скрап от черни метали: 780,00 лв. (седемстотин и осемдесет лева); Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали: 89 335,00 лв. (осемдесет и десет хиляди триста тридесет и пет лева); Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от трамвайни релси: 306 600,00 лв. (триста и шест хиляди и шестстотин лева).
Размерът на депозита за участие в търга е както следва: Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от стълбове: 500.00 лв. (петстотин лева); Обособена позиция 2– Продажба на скрап от черни метали: 100,00 лв. (сто лева); Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали: 5 000,00 (пет хиляди лева); Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от трамвайни релси: 7000.00 лева (седем хиляди лева). Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 17.09.2014г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 17.09.2014г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 


Useful links