Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
                                                                              ОБЯВЯВА
                                             Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                                                                                на :

1.Конкурс № 15: Отдаване под наем на площи   за монтиране на   автомати за топли напитки на територията на поделенията на “Столичен електротранспорт” ЕАД    
Първоначална месечна наемна цена  без  вкл.ДДС за всяка площ от 1 кв. м. по местонахождение на автомата за топли напитки ,както следва:
   -  Адм.сграда трамв.депо “Искър”                      -  100 лв.;
   - Адм.сграда трамв.депо “Красна поляна”          -    90 лв.  

2.Конкурс № 16: Павилион  с обща площ от 18 кв.м., находящ  се  на  начална трамвайна спирка - кв.”Орландовци”,
Първоначална месечна наемна цена : 300 ( триста )  лв. без  вкл.ДДС ,  

3.Конкурс № 17: Помещение с обща площ 3 кв.м., находящо се на първа спирка ТБ.№9 – “Борово”
Първоначална месечна наемна цена : 30 (тридесет)  лв. без  вкл.ДДС .

       Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация , която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването  ù  за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС  , издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството.До участие в конкурса се допускат лица , които са търговци по смисъла на Търговския закон , представили документите , изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 3.09.2014 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
         Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес : гр.София , бул.”Кн.Мария Луиза”№193 , поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса , ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до  3.09.2014 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263,0878 672 025. 

                                                                                www.elektrotransportsf.com                    
                                                                            e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com
 


Полезни връзки