Начало | Конкурси | Търг чрез тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Търг чрез тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 263 по точка 2/ 18.12.2013г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 15.01.2014 г. от 10:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Начална тръжна цена е както следва: Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от стълбове: 2240.00 лв. (две хиляди и двеста и четиридесет лева); Обособена позиция 2– Продажба на скрап от черни метали: 4 484,00 лв. (четири хиляди четиристотин осемдесет и четири лева); Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали: 28 683,90 лв. (двадесет и осем хиляди шестстотин осемдесет и три лева и деветдесет стотинки);  Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от бракувани трамвайни мотриси за нарязване: 17 437,28 лв. (седемнадесет хиляди четиристотин тридесет и седем лева и двадесет и осем стотинки); Обособена позиция 5– Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване: 12 240,00 лева (дванадесет хиляди двеста и четиридесет лева);  Обособена позиция 6 - Продажба на скрап от трамвайни релси: 54 600,00 лева (петдесет и четири хиляди и шестстотин лева); Обособена позиция 7 - Продажба скрап на излезли от употреба оловни  акумулаторни батерии: 8 849,94 лв. (осем хиляди осемстотин тридесет и осем лева и деветдесет и четири стотинки) и  Обособена позиция 8 - Продажба скрап на излезли от употреба NiCd (Никел - кадмиеви) акумулаторни батерии: 17 830,80 лв (седемнадесет хиляди осемстотин и тридесет лева и осемдесет стотинки).

Размерът на депозита за участие в търга е както следва: Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от стълбове: 300.00 лв. (триста лева); Обособена позиция 2– Продажба на скрап от черни метали: 500,00 лв. (петстотин лева); Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали: 1 200,00 (хиляда и дваста лева); Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от бракувани трамвайни мотриси за нарязване: 2000,00 лв. (две хиляди лева); Обособена позиция 5– Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване: 2000.00 лева (две хиляди лева);  Обособена позиция 6 - Продажба на скрап от трамвайни релси: 3000.00 лева (три хиляди лева); Обособена позиция 7 - Продажба скрап на излезли от употреба оловни  акумулаторни батерии: 300,00 лв. (триста лева) и  Обособена позиция 8 - Продажба скрап на излезли от употреба NiCd (Никел - кадмиеви) акумулаторни батерии: 300,00 (триста лева) по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 14.01.2014г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 14.01.2014г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 


Полезни връзки