Начало | Конкурси | Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
                                                                             ОБЯВЯВА
                                            Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                                                                                 на :

Конкурс № 6: Част от терен незастроен  , находящ се до тролейбусно депо “Искър” ( срещу Борса за плодове и зеленчуци) , в регулация.
Първоначална месечна наемна цена на 1 кв.м. : 0.92 лв.   , без  вкл.ДДС;

Конкурс № 7:
Модулни клетки   с обща площ от 50 кв.м.,    находящи   се на бул.”Ген.Стефан Тошев” , последна спирка  на ТБ №9 – ж.к.“Борово”.
Първоначална месечна наемна цена : 730 лв ( седемстотин и тридесет )  лв. без  вкл.ДДС

Конкурс № 8:
Терен , 200 кв.м. , ул.”Илиенско шосе” – ТИС “Военна рампа”, в регулация
Първоначална месечна наемна цена : 390 (триста и деветдесет) лв. , без  вкл. ДДС;  

Конкурс № 9:
Едноетажна модулна клетка   с обща площ от 45 кв.м., находяща  се  на   територията на трамвайно депо “Красна поляна”. 
Първоначална месечна наемна цена : 195 (сто  деветдесет и пет) лв. , без  вкл. ДДС;  

     Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация , която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”   към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването  ù  за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС  , издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството.До участие в конкурса се допускат лица , които са търговци по смисъла на Търговския закон , представили документите , изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 18.12.2013 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
   Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес : гр.София , бул.”Кн.Мария Луиза”№193 , поставени в непрозрачен ,запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса , ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до  18.12.2013 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025                       
          e-mail: www.elektrotransportsf.com
 


Полезни връзки