Начало | Конкурси | Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 239 по точка 4/ 21.06.2013г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.
Търгът ще се проведе на 10.07.2013 г. от 10:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Начална тръжна цена е както следва: Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от цветни метали: 94 477,02 лв.; Обособена позиция 2 – Продажба на скрап от черни метали: 92 075,76 лв.; Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от тягови двигатели: 232 262,50 лв.; Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от релси: 69 520,00 лв.
Размерът на депозита за участие в търга е както следва: Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от цветни метали: 2000 лв. (две хиляди лева);  Обособена позиция 2 – Продажба на скрап от черни метали: 2000.00 лева (две хиляди лева); Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от тягови двигатели: 4000.00 лева (четири хиляди лева); Обособена позиция 4 – Продажба на релси: 2000.00 лева (две хиляди лева) по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 200 /двеста/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 09.07.2013г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 09.07.2013г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 


Полезни връзки